Θεματικές ενότητες > Καταβόθρες (Ψ)
 ΚΑΤΑΒΡΘΡΕΣ

Πρόκειται για χάσματα (ανοίγματα) στο έδαφος (συνήθως σε ασβεστολιθικές περιοχές) και σε οροπέδια, στα οποία το επιφανειακό νερό διεισδύει και συνεχίζει τη ροή του υπογείως. Η καταβόθρα λέγεται αλλιώς και χώνος.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr